pgf-pie.git
2014-02-24 Xu Yuanfor ctan master
2013-09-02 Xu Yuanhide number option
2012-02-21 Xu Yuanrelease 0.2.1: bug fixes
2012-02-09 Xu Yuanbugfix from Lukas Drude
2012-02-03 Xu Yuansolve conflicts of \sum
2011-11-18 Xu Yuanuse length instead of counter for floating calculation
2011-10-02 Xu Yuanrelease 0.2
2011-10-02 Xu Yuanmore svgs
2011-10-02 Xu Yuanscale font
2011-10-02 Xu Yuanimporve doc
2011-10-02 Xu Yuancloud support explode
2011-10-02 Xu Yuansupport cloud
2011-10-02 Xu Yuanlabel text inside pie
2011-10-02 Xu Yuansquare pie
2011-10-01 Xu Yuanmake sure the area is comparable in polar area diagram
2011-10-01 Xu Yuanlogo and figure for wiki
2011-10-01 Xu Yuanv0.1
2011-10-01 Xu Yuanbetter legend position
2011-10-01 Xu Yuanlegend
2011-10-01 Xu Yuanpolar pie!
2011-10-01 Xu Yuancolor wheel
2011-10-01 Xu Yuanrotate
2011-10-01 Xu Yuanexample of sum
2011-10-01 Xu Yuansum and examples
2011-10-01 Xu Yuanshadow, pin text
2011-10-01 Xu Yuanbugfix in finding explode from array input
2011-10-01 Xu Yuanlabels
2011-10-01 Xu Yuanformate
2011-10-01 Xu Yuanpos and radius
2011-10-01 Xu Yuanexplore and color
2011-10-01 Xu Yuanfirst pie
2011-10-01 Xu Yuanallow \pie in tikzpicture
2011-10-01 Xu Yuanrename counters
2011-10-01 Xu Yuanfirst version