descriptionUnnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
last changeMon, 24 Feb 2014 20:19:49 +0000 (21:19 +0100)
shortlog
2014-02-24 Xu Yuan for ctan master
2013-09-02 Xu Yuan hide number option
2012-02-21 Xu Yuan release 0.2.1: bug fixes
2012-02-09 Xu Yuan bugfix from Lukas Drude
2012-02-03 Xu Yuan solve conflicts of \sum
2011-11-18 Xu Yuan use length instead of counter for floating calculation
2011-10-02 Xu Yuan release 0.2
2011-10-02 Xu Yuan more svgs
2011-10-02 Xu Yuan scale font
2011-10-02 Xu Yuan imporve doc
2011-10-02 Xu Yuan cloud support explode
2011-10-02 Xu Yuan support cloud
2011-10-02 Xu Yuan label text inside pie
2011-10-02 Xu Yuan square pie
2011-10-01 Xu Yuan make sure the area is comparable in polar area diagram
2011-10-01 Xu Yuan logo and figure for wiki
...
heads
5 years ago master