descriptionUnnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
last changeMon, 24 Feb 2014 20:19:49 +0000 (21:19 +0100)
shortlog
2014-02-24 Xu Yuanfor ctan master
2013-09-02 Xu Yuanhide number option
2012-02-21 Xu Yuanrelease 0.2.1: bug fixes
2012-02-09 Xu Yuanbugfix from Lukas Drude
2012-02-03 Xu Yuansolve conflicts of \sum
2011-11-18 Xu Yuanuse length instead of counter for floating calculation
2011-10-02 Xu Yuanrelease 0.2
2011-10-02 Xu Yuanmore svgs
2011-10-02 Xu Yuanscale font
2011-10-02 Xu Yuanimporve doc
2011-10-02 Xu Yuancloud support explode
2011-10-02 Xu Yuansupport cloud
2011-10-02 Xu Yuanlabel text inside pie
2011-10-02 Xu Yuansquare pie
2011-10-01 Xu Yuanmake sure the area is comparable in polar area diagram
2011-10-01 Xu Yuanlogo and figure for wiki
...
heads
6 years ago master